Jednotlivé rozhraní

Jednotlivé rozhraní

Jednotlivé rozhraní

Položka č. 626140-9144-035
pro zmìøení teploty souèásti

Description

Pomocí jednotlivého teplotního rozhraní se mùže teplota souèásti mìøit nezávisle na paletách. Pøipojí se pøímo na teplotní rozhraní na stroji. Mohou se potom používat rùzné teplotní senzory. V pøípadì potøeby se zvìtší délka kabelu pomocí prodlužovací

Additional images

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK