Èisticí prostøedky

Èisticí prostøedky

Èisticí prostøedky

Položka č. 000000-0084-895
Èisticí prostøedky pro granit na mìøicím stroji a pro vìtšinu pøíslušenství

Description

Èistota je nezbytným pøedpokladem pro pøesná mìøení. Pro získání optimálních výsledkù mìøení musí být souèást pøed mìøením oèištìna. Náš materiál pro péèi byl vyzkoušen uživateli v praktickém použití a doporuèuje se pro všechny souøadnicové mìøicí str

Additional images

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK