Èisticí tyèinky

Zoom

Èisticí tyèinky

Položka č. 626119-0010-008
Èisticí tyèinky nepouštìjící vlákna se používají ve vìtšinì mìøicích místností.

Èistota je nezbytným pøedpokladem pro pøesná mìøení. Pro získání optimálních výsledkù mìøení musí být souèást pøed mìøením oèištìna. Náš materiál pro péèi byl vyzkoušen uživateli v praktickém použití a doporuèuje se pro všechny souøadnicové mìøicí str

Tisk

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK