THETA 55

Palety 500x500

             

Pomocí výmìnných palet mùžete rychle a efektivnì vyøešit výmìnu mìøených souèástí. Mimo mìøicí stroj si bezpeènì upnìte souèásti, ušetøíte si tak cenný èas, kdy se mùže na stroji pracovat. Paleta je pomocí tøíbodového uložení vždy opakovatelnì pøesnì

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK