Otevøený konec kabelu

Mìøení teploty pro váš souøadnicový mìøicí stroj

             
Teplotní senzory se mohou umístit pøímo do upínacího pøípravku. Ve vìtšinì pøípadù jsou pøipevnìny pøes upínací kontakty. V nìkterých pøípadech se používají také konektory SUB-D.
Senzor s ocelovým pouzdrem je robustní a mùže být použit j

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK