Dvojitá kostka pøímo

Zoom

Dvojitá kostka pøímo

Položka č. 626107-2000-963
Kostka se tøemi pøipojeními ThermoFit® Pro na originálním talíøku.

Tyto upínací talíøky pro snímaèe jsou uchyceny ve snímací hlavì MT/VAST. Jsou opatøeny ID èipem, který je detekován mìøicím strojem.

Horizontálnì se mohou umístit dvì pøipojení ThermoFit® Pro, vertikálnì jedno další pøipojení. Alternativnì je m

Tisk

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK