Otoèné hvìzdicové prvky a úhly

Rozmanité nastavitelné prvky

             

Kloubová vložka

Kloubový spoj mùže být nasazen pøímo do kuželového upnutí. Tím se mohou nastavit libovolné prostorové úhly. Kloubový spoj se nastaví a upne, døíve než je zabudován do konfigurace snímaèù. Poté se nasadí do kuž

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK